Ημερομηνία:         02/02/2020 Ημέρα Κυριακή

Τοποθεσία:           Double In Double Out, Έδρα Συλλόγου

Ώρα:                      15:00

Ημερομηνία Επαναληπτικής: 02/02/2020 ίδια τοποθεσία 16:00

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ του Συλλόγου στις 14/01/2020 αποφασίστηκε η σύγκληση της 2ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Απολογισμός Διαχειριστικού Έτους 2019 

2. Διαχειριστικό Έτος 2020 – Πλάνο Δράσης & Έγκριση Προϋπολογισμού προς ψήφιση  

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην εξυπηρέτηση των σκοπών του. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται βάση του άρθρου 12 του καταστατικού του συλλόγου και μπορούν να ψηφίζουν όλα τα ταμειακά ενήμερα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού.

Για να έχει απαρτία απαρτία η Γενική Συνέλευση πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον τα μισά μέλη του Συλλόγου τα οποία πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει βάση της παρ. 3 άρθρου 12 του καταστατικού. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών.

Στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συμπεριληφθούν θέματα που έχουν προταθεί γραπτώς και αιτιολογημένα έως Και 5 ημέρες πριν τη διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης από το 1/4 των μελών του σωματείου βράση της παρ. 4 άρθρου 12 του καταστατικού. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρισταμένων.

Παρακαλώ να δώσουμε όσοι το δυνατόν περισσότεροι το παρόν στην Γενική Συνέλευση. καθώς αποτελεί το ανώτατο όργανο μας.

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ξυλούρης