Με απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου Νταρτς Θεσσαλονίκης κοινοποιείται η πρόταση που κατέθεσε ο σύλλογός μας για τη λειτουργία της GDO, αποστέλλοντας σχετικό email προς την GDO και όλους τους συλλόγους νταρτς της Ελλάδας, την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Άρθρο 1: Σύντομη περιγραφή

Ο Σύλλογος Νταρτς Θεσσαλονίκης σε συνέχεια της συνάντησης της GDO στις 11/12/2018 καταθέτει την πρότασή του για τη συνολική λειτουργία της GDO ως το ανώτατο θεσμικό όργανο του αθλήματός μας.

Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης ένωσης συλλόγων Νταρτς ως ένα νέο νομικό πρόσωπο που θα λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο των συλλόγων που θα απαρτίζουν την ένωση. Η ένωση θα έχει τη δική της διοίκηση και θα λειτουργεί με γνώμονα τους σκοπούς που θα οριστούν από το καταστατικό της.

Άρθρο 2: Νομική υπόσταση

Η ένωση συλλόγων ΜΠΟΡΕΙ και πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μας νομικό πρόσωπο. Υπάρχει νομικό πλαίσιο που επιτρέπει ξεκάθαρα τη δημιουργία νομικού προσώπου από ένωση συλλόγων. Πιο συγκεκριμένα:

Άρθρο 43 του νόμου 281/1914
“Δύο ή πλείονα σωματεία επαγγελματικά, ή άλλων σκοπών, δύνανται να ενώνωνται εις σύνδεσμον ή ένωσιν διά την επιδίωξιν των κοινών αυτών συμφερόντων, διατηρούντα την οικονομικήν και διοικητικήν αυτονομίαν των. Αι τοιαύται ενώσεις δύνανται ν` αναγνωρίζωνται, κατά τους όρους του νόμου τούτου, υποχρεούμενοι να δηλώνουν αρμοδίως τα ονόματα των αποτελούντων την διοίκησιν των σωματείων, τα οποία συγκροτούν αυτάς.”

Aπόφαση του Εφετείου Αθηνών που κρίνει ως προς το παραπάνω άρθρο
5221/2014 ΕΦ ΑΘ (650355)
(ΔΕΕ 2014/967)
Σωματεία. Σε σύσταση σωματείου μπορούν να προβούν μόνο φυσικά πρόσωπα ή σωματεία και όχι άλλης μορφής νομικά πρόσωπα, όπως εταιρείες. Προϋποθέσεις που εξετάζει το δικαστήριο κατά την εκδίκαση αίτησης αναγνώρισης σωματείου. Αν από την αίτηση προκύπτει με σαφήνεια ότι τα ιδρυτικά μέλη θέλουν τη σύσταση σωματείου ορισμένου τύπου, η αίτηση απορρίπτεται αν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση έχει ως μέλη αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα.

ΕφΑθ 5221/2014
Πρόεδρος Λ. Ντούλης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Σ. Μελάς, Εφέτης Δικηγόρος Ι. Νικολαΐδης

[…] Σύμφωνα με το άρθρο 78 ΑΚ ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγράφει σε ειδικό δημόσιο βιβλίο (σωματείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί σωματείο χρειάζονται είκοσι τουλάχιστον πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά, του νόμου μη διακρίνοντος, μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα με εξαίρεση τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Ν 264/182 που είναι πάντα φυσικά πρόσωπα. (Α. Κρητικός, Δίκαιο Σωματείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, 1984, 127, Γεωργιάδης – Σταθόπουλος, άρθρο 78 σελ. 141) και, τα μέλη των υπαγομένων στο Ν 1712/1987 επαγγελματικών οργανώσεων. Με το άρθρο 43 Ν 281/1914, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εισαγωγή του ΑΚ (Βλ. άρθρο 12 ΕισΝΑΚ), επιτρέπεται στα αστικού δικαίου σωματεία η ένωση δύο ή περισσοτέρων σωματείων σε σύνδεσμο ή ένωση για την επιδίωξη της εξυπηρέτησης των κοινών τους συμφερόντων, με την προϋπόθεση της διατήρησης της διοικητικής και οικονομικής τους αυτοτέλειας. Από τη
διάταξη προκύπτει ότι στην ίδρυση σωματείου μπορούν να προβούν όχι μόνο φυσικά πρόσωπα αλλά και δύο τουλάχιστον σωματεία. Όχι όμως άλλης μορφής νομικά πρόσωπα. Κάτι τέτοιο, θα ήταν άτοπο, διότι κατά το χρόνο θέσπισης της διάταξης του άρθρου 43 δεν υπήρχε ούτε ο Νόμος για τις ανώνυμες εταιρίες ούτε ο νόμος για τις ΕΠΕ (αντιθ. Κ. Χριστακάκου εις Κ. Ρούσου, ό.π., σελ. 423).

Άρθρο 3: Σκοπός

Κύριος σκοπός της GDO θα είναι η οργάνωση και η διάδοση ανά την επικράτεια του αθλήματος. Η επίτευξη του σκοπού αυτού μπορεί να γίνει μέσω της συνολικής διοργάνωσης του πανελλήνιου πρωταθλήματος αλλά και κάθε εκδήλωσης πανελλαδικής εμβέλειας που έχει ως στόχο την ανάπτυξη του αθλήματος. Βασικός σκοπός της GDO θα πρέπει να είναι η δημιουργία ακαδημίας που θα θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη του αθλήματος σε όλη την επικράτεια.

Στην πρόταση μας υπάρχουν επιμέρους σκοποί της GDO που μπορούν να αναλυθούν σε δεύτερη φάση και κατόπιν συζήτησης με τους υπόλοιπους συλλόγους.

Άρθρο 4: Διοικητικό Συμβούλιο

Η πρόταση μας είναι η GDO να διοικείται από 7μελές ή 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο ή φυσικά τον λιγότερο απαιτούμενο αριθμό βάσει νομοθεσίας ώστε να είναι ευέλικτο. Το ΔΣ πρέπει να αποτελείται από μέλη που να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους. Προτείνουμε το ΔΣ να αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και 3 μέλη αν είναι 7μελές ή 5 μέλη αν είναι 9μελές.

Η θητεία του Δ.Σ. να είναι τριετής και να εκλέγεται από εκπροσώπους των συλλόγων που αποτελούν την GDO. Η εκπροσώπηση του κάθε συλλόγου προτείνουμε να είναι αναλογική των ταμειακά ενήμερων μελών του στο τέλος της χρονιάς πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της GDO, με ελάχιστη εκπροσώπηση τους 2 εκπροσώπους για κάθε σύλλογο.

Στη συνολική πρόταση μας παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος εκπροσώπησης του κάθε συλλόγου κάτι το οποίο μπορεί να αναλυθεί σε μεταγενέστερη φάση.

Άρθρο 5: Καθήκοντα μελών διοικητικού συμβουλίου

Τα καθήκοντα των μελών του ΔΣ δε θα έχουν ουσιαστικές διαφορές με τα καθήκοντα των ΔΣ των συλλόγων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τη GDO ενώπιον κάθε αρχής και ενώπιον τρίτων σε όλες τους τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. Συγκαλεί και προεδρεύει στο Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφία του Σωματείου και μαζί με τον Ταμία τα χρηματικά εντάλματα και φροντίζει γενικά για την τήρηση του καταστατικού και των Κανονισμών του Σωματείου και των αποφάσεων των οργάνων του.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γραμματέας είναι ο εκτελεστής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, συντάσσει τα πρακτικά, τηρεί το μητρώο μελών και τη σφραγίδα του Σωματείου, το αρχείο και το πρωτόκολλο και φυλάσσει τη σφραγίδα. Όταν απουσιάζει τον αντικαθιστά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά του Σωματείου, διενεργεί πληρωμές και εισπράξεις στη βάση των σχετικών ενταλμάτων, είναι υπεύθυνος για την θεώρηση, τήρηση και χρήση όλων των λογιστικών βιβλίων και πράξεων, συντάσσει αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και εξόδων προς ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε είδους επιταγές, εντάλματα και κάθε έγγραφο σχετικό με τις οικονομικές συναλλαγές του Σωματείου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των εκ του Καταστατικού υποχρεώσεων τους. Οι Σύμβουλοι δεν ευθύνονται για αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε συνεδριάσεις στις οποίες δεν παρίσταντο στο Διοικητικό Συμβούλιο ή παριστάμενοι διαφώνησαν και η διαφωνία τους προκύπτει από τα
καταχωρηθέντα στα πρακτικά.

Άρθρο 6: Πόροι – έσοδα

Πόροι της GDO μπορεί να είναι οι βασικοί πόροι σύμφωνα με τα καταστατικά του κάθε συλλόγου προσθέτοντας ετήσια συνδρομή του κάθε συλλόγου για κάθε ταμειακά ενήμερο παίκτη. Ενδεικτικά προτείνουμε:

(α) τακτική ετήσια οικονομική συνδρομή απ’ όλους τους συλλόγους για τους ταμειακά ενήμερους παίκτες.
(β) οικονομική εισφορά ως δικαίωμα συμμετοχής στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.
(γ) τυχόν έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.
(δ) κρατικές ή άλλες επιχορηγήσεις, δωρεές ή κληρονομίες.
(ε) κάθε άλλο νόμιμο έσοδο όπως έσοδα από χορηγίες, διαφημίσεις, λαχειοφόρους αγορές ή από κάθε δραστηριότητα της GDO που εντάσσεται στην επιδίωξη των σκοπών της.

Άρθρο 7: Συνεδριάσεις – συζητήσεις

Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά, κάθε μήνα, και εκτάκτως αν υπάρχει αναγκαιότητα λήψης απόφασης, πάντα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή μετά από εισήγηση τεσσάρων τουλάχιστον μελών.

Άρθρο 8: Ψηφοφορίες – αποφάσεις

Οι συζητήσεις των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, θα πρέπει να ολοκληρώνονται με την τοποθέτηση των μελών και την ψηφοφορία επί συγκεκριμένου ερωτήματος.

Όλα τα πρακτικά θα πρέπει αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της GDO.

Η παραπάνω πρόταση είναι συνοπτική και θα θέλαμε να γίνει βάση συζήτησης σε κλίμα φιλικό και με γνώμονα το καλό του αθλήματος. Θα θέλαμε να ακούσουμε τις προτάσεις κάθε συλλόγου και να κάνουμε έναν υγιή διάλογο. Τη χωρίσαμε σε άρθρα με σκοπό να παρουσιαστεί σαν βάση μελλοντικού καταστατικού. Η αναλυτική πρότασή μας δε, μπορεί
να αποτελέσει τη βάση ενός καταστατικού για τη δημιουργία νομικού προσώπου.

Θα δεχτούμε με χαρά τα σχόλια και τις προτάσεις κάθε συλλόγου και είμαστε θετικοί σε κάθε είδους συζήτηση που μπορεί να αναπτύξει το άθλημα που όλοι αγαπάμε σε όλη την Ελλάδα.

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του ΔΣ
Ο πρόεδρος
Ανδρέας Ξυλούρης