ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΑΡΤΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Άρθρο 1.

Σύσταση- Επωνυμία – Έδρα.

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΑΡΤΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” (ΣΥ.ΝΤΑΡ.Θ)  με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης.

 

Άρθρο 2.

Σκοπός- Μέσα.

 1. Σκοποί του σωματείου είναι η καλλιέργεια, διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος της βελοβολίας δια χειρός (“darts”), καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης μεταξύ των αθλουμένων και των μελών του και η προαγωγή του αθλητικού πνεύματος ειδικότερα.
 2. Τα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι ενδεικτικά:
  α. Η δημιουργία κάθε είδους τμημάτων (παιδικών, εφηβικών, γυναικείων, ανδρικών κλπ) και η συμμετοχή του Σωματείου σε αγώνες κάθε επιπέδου, εθνικούς ή διεθνείς, σύμφωνα με τα προγράμματα της οικείας και διεθνών ομοσπονδιών.
  β. Η οργάνωση αθλητικών συναντήσεων και άλλων εκδηλώσεων για την προαγωγή και ανάπτυξη του αθλήματος, οι οποίες θα πραγματοποιούνται κατ’ αρχήν στο χώρο της έδρας του Σωματείου, ήτοι στο επί της οδού Βικοπούλου 1 μίσθιο κατάστημα, εκτός κι αν αποφασίσει άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με αιτιολογημένη απόφασή του. Για κάθε άλλου είδους εθνικού ή διεθνούς τουρνουά “OPEN” ή οργάνωση αθλητικών συναντήσεων και άλλων εκδηλώσεων για την προαγωγή και ανάπτυξη του αθλήματος, μπορεί να διοργανώνονται συναντήσεις σε χώρους που κρίνονται κατάλληλοι για την ομαλή διεξαγωγή μετά από απόφαση του ΔΣ. Τα ομαδικά πρωταθλήματα του Σωματείου θα διεξάγονται σύμφωνα με τον εσωτερικό Κανονισμό του Σωματείου.
  γ. Η σύναψη σχέσεων συνεργασίας και η συμμετοχή σε αγώνες κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με αθλητικές ομοσπονδίες ή ενώσεις ή σωματεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 1. Το σωματείο μπορεί ιδίως να γίνει μέλος υπερκείμενης ένωσης (αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας) ή να συμμετάσχει στην ίδρυση τέτοιας, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 3.

Μέλη- Εγγραφή

 1. Μέλη του Σωματείου εγγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση του σκοπού του. Δεν επιτρέπεται η διάκριση των μελών σε τακτικά, πάρεδρα ή άλλα. Εξυπακούεται ότι η υποβολή αίτησης εγγραφής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εκ μέρους του ενδιαφερόμενου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του καταστατικού του σωματείου, οι οποίοι και κρίνονται στο σύνολο τους ουσιώδεις.  
 2. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιo και έγκριση αυτής εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την τριακοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μην εγκρίνει την αίτηση εγγραφής με αιτιολογημένη απόφαση του, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με κάθε πρόσφορο μέσο.
 3. Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος. Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης στο Σύλλογο, ούτε και μεταβιβάζεται.
 4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακηρύξει με απόφαση της ως επίτιμα μέλη πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο. Τα μέλη που φέρουν τον τίτλο του επίτιμου απαλλάσσονται από κάθε χρηματική υποχρέωση και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
Άρθρο 4.

Κωλύματα- Περιορισμοί

 Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου:

 1. Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,
 2. Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
 3. Όποιος τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική, δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις (άρθρο 1676 Α.Κ.),
Άρθρο 5.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών

 1. Τα μέλη του Σωματείου που εκπληρώνουν προσηκόντως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο και είναι ταμειακά ενήμερα δικαιούνται να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα άλλα όργανα του Σωματείου, να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου, να ελέγχουν τις πράξεις των οργάνων του Σωματείου. Τα μέλη του Σωματείου, εκτός από τα ιδρυτικά μέλη, αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι μετά την πάροδο δύο ετών από την εγγραφή τους στο Σωματείο.
 2. Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να πληρώνουν ένα εφάπαξ τέλος εγγραφής μία φορά όταν εγγράφονται και τακτική ετήσια συνδρομή, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται επίσης να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και τις λοιπές δραστηριότητες του Σωματείου, ενώ οφείλουν να συμμορφώνονται στις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών του Σωματείου και τις αποφάσεις των οργάνων του. Κατά την εγγραφή τους τα νέα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν ταυτόχρονα με το τέλος εγγραφής και την ετήσια συνδρομή του υπολοίπου της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου. Ακολούθως, και για κάθε νέα διαχειριστική περίοδο τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή της περιόδου αυτής εντός του πρώτου ημερολογιακού διμήνου εκάστου έτους, προκειμένου να θεωρούνται ταμειακά ενήμερα και να διατηρούν τα δικαιώματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.  Η διαχειριστική περίοδος του Σωματείου αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου).
Άρθρο 6.

Πειθαρχικά Όργανα- Διαγραφή Μελών

 1. Κάθε είδους πειθαρχική ποινή, επίπληξη ή τιμωρία επιβάλλεται σε πρώτο βαθμό από τριμελή  Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν Πρόεδρο και δύο μέλη. Τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής και ένα αναπληρωματικό θα εκλέγονται για το σκοπό αυτό με τριετή θητεία, από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου. Μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής δύνανται να είναι μόνο μέλη του Σωματείου. Μέσα σε ένα μήνα από την εκλογή της, η Πειθαρχική Επιτροπή συνέρχεται με μέριμνα του πλειοψηφίσαντος μέλους της για να συγκροτηθεί σε σώμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι αρμόδια να κρίνει σε πρώτο βαθμό και να επιβάλει κάθε είδους πειθαρχική ποινή που θα προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου. Παραπομπή στην ως άνω Πειθαρχική Επιτροπή γίνεται μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο επιλαμβάνεται και παραπέμπει είτε αυτεπαγγέλτως είτε, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μετά από γραπτό αιτιολογημένο αίτημα οποιουδήποτε μέλους του Σωματείου. Το εμπλεκόμενο μέλος θα καλείται υποχρεωτικά σε απολογία ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής του Σωματείου με γραπτή πρόσκληση που θα του κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Το Πειθαρχικό Όργανο γνωστοποιεί την εκδοθείσα απόφασή του περί επιβολής ποινής ή μη τόσο στο εμπλεκόμενο μέλος όσο και στο Διοικητικό Συμβούλιου του Σωματείου εγγράφως με κάθε πρόσφορο τρόπο εντός δύο εργασίμων ημερών από την συνεδρίασή του.
 2. α) Κατά της απόφασης της Επιτροπής, το εμπλεκόμενο μέλος θα μπορεί να προσφύγει εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ως άνω γνωστοποίησή της,  ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, το οποίο λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο και αποφαίνεται αμετάκλητα, αφού πρώτα καλέσει σε απολογία το εμπλεκόμενο μέλος  με γραπτή πρόσκληση που θα του κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη συνεδρίαση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να γνωστοποιήσει την εκδοθείσα απόφασή του περί επιβολής ποινής ή μη στο εμπλεκόμενο μέλος κατά τη λήξη της συνεδρίασής του.
  β) Την πρωτοβάθμια απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής μπορεί να προσβάλει στην ίδια ως άνω προθεσμία και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής καθίσταται αμετάκλητη.
 3. Ειδικά για την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της διαγραφής ρητά ορίζεται δια του παρόντος ότι επιβάλλεται σε πρώτο βαθμό με αιτιολογημένη ομόφωνη απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής σε βάρος όποιου μέλους με ενέργειες ή παραλείψεις του ζημιώνει αποδεδειγμένα τους σκοπούς του Σωματείου ή παραβιάζει τις αποφάσεις των οργάνων του. Η ως άνω απόφαση διαγραφής παραπέμπεται υποχρεωτικά προς επικύρωση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, το οποίο μόνο με ομόφωνη απόφαση μπορεί να την επικυρώσει.
 4. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Σύλλογο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιηθεί με έγγραφο τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και ισχύει για το τέλος της.
 5. Τα διαγραφέντα και αποχωρούντα μέλη του Συλλόγου δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του ούτε φυσικά δικαίωμα προς αναζήτηση καταβληθεισών εισφορών.
 6. Τα διαγραφέντα μέλη έχουν δικαίωμα να υποβάλουν νέο αίτημα εγγραφής για μία μόνο φορά, εφόσον εκλείψει ο λόγος της διαγραφής τους ή αρθεί το κώλυμά τους.
Άρθρο 7.

Πόροι του Σωματείου

 1. Πόροι του Σωματείου είναι:
  Α. Το τέλος εγγραφής και η ετήσια συνδρομή που καταβάλλουν τα μέλη
  Β. Τυχόν έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.
  Γ. Κρατικές ή άλλες επιχορηγήσεις, δωρεές ή κληρονομίες
  Δ. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο όπως έσοδα από χορηγίες, διαφημίσεις, λαχειοφόρους αγορές ή από κάθε δραστηριότητα του Σωματείου που εντάσσεται στην επιδίωξη των σκοπών του.
 2. Η κτήση και η μεταβίβαση ή η κάθε είδους εκχώρηση ακίνητης περιουσίας του Σωματείου γίνεται μόνο με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 8.

Διοικητικό Συμβούλιο- Σύνθεση και αρμοδιότητες.

 1. Τη Διοίκηση και Διαχείριση του Σωματείου ασκεί πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Μέλος.
 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου για τριετή θητεία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υποχρεωτικά μόνο μέλη του Σωματείου.
 3. Μέσα σε ένα μήνα από την εκλογή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με μέριμνα του πλειοψηφίσαντος μέλους του για να συγκροτηθεί σε σώμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε υπόθεση που αφορά στη Διοίκηση του Σωματείου και τη διαχείριση των υποθέσεων του, για την σύνταξη εσωτερικού ή άλλου κανονισμού, για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, για τη σύναψη συμβάσεων με τρίτους, για την πρόσληψη προσωπικού και γενικά για κάθε άλλη πράξη που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
 5. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το Σωματείο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
 6. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο Σωματείο ή για τις ανάγκες του Σωματείου επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. Το πλαφόν για τα έξοδα κάθε μέλους θα καθορίζεται αναλόγως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα παραστατικά.
 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.
Άρθρο 9.

Διοικητικό Συμβούλιο- λειτουργία

 1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή από δύο τουλάχιστον μέλη του που υποβάλουν σχετική γραπτή αίτηση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το δικαίωμα σύγκλησης έχουν, εκτός από τον Πρόεδρο, και τα δύο μέλη που υποβάλουν την αίτηση. Η πρόσκληση αποστέλλεται με μέριμνα αυτού που το συγκαλεί και κοινοποιείται στα υπόλοιπα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο το αργότερο 48 ώρες πριν τη συνεδρίαση. Σε αυτήν ορίζονται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα και το θέμα της συνεδρίασης.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Εάν δεν ορίζεται κάτι άλλο, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρυχθεί έκπτωτο, παραιτηθεί ή αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, η κενή θέση συμπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά εκλογής αναπληρωματικό μέλος και το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται για να συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή δεν δέχονται να αναλάβουν και τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχονται σε λιγότερα από τρία (3) συγκαλείται υποχρεωτικά έκτακτη Γενική Συνέλευση με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται στο τέλος κάθε συνεδρίασης ή στην αρχή της επόμενης και υπογράφονται από τα παρόντα στην αντίστοιχη συνεδρίαση μέλη.
Άρθρο 10.

Διοικητικό Συμβούλιο- Αρμοδιότητες μελών

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε αρχής και ενώπιον τρίτων σε όλες τους τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. Συγκαλεί και προεδρεύει στο Διοικητικό Συμβούλιο,  υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφία του Σωματείου και μαζί με τον Ταμία τα χρηματικά εντάλματα και φροντίζει γενικά για την τήρηση του καταστατικού και των Κανονισμών του Σωματείου και των αποφάσεων των οργάνων του.
 2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
 3. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εκτελεστής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, συντάσσει τα πρακτικά, τηρεί το μητρώο μελών και τη σφραγίδα του Σωματείου, το αρχείο και το πρωτόκολλο και φυλάσσει τη σφραγίδα. Όταν απουσιάζει τον αντικαθιστά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
 4. Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά του Σωματείου, διενεργεί πληρωμές και εισπράξεις στη βάση των σχετικών ενταλμάτων, είναι υπεύθυνος για την θεώρηση, τήρηση και χρήση όλων των λογιστικών βιβλίων και πράξεων, συντάσσει αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και εξόδων προς ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε είδους επιταγές, εντάλματα και κάθε έγγραφο σχετικό με τις οικονομικές συναλλαγές του Σωματείου.
 5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των εκ του Καταστατικού υποχρεώσεων τους. Οι Σύμβουλοι δεν ευθύνονται για αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε συνεδριάσεις στις οποίες δεν παρίσταντο στο Διοικητικό Συμβούλιο ή παριστάμενοι διαφώνησαν και η διαφωνία τους προκύπτει από τα καταχωρηθέντα στα Πρακτικά.
Άρθρο 11.

Ελεγκτική Επιτροπή

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τρία (3) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, εκλέγεται για τριετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή διενεργεί κατ’ έτος έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, πριν τον οποίο λαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία και παραστατικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το πόρισμα του ελέγχου αυτού παρουσιάζεται στην τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση μαζί με τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
Άρθρο 12.

Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην εξυπηρέτηση των σκοπών του. Είναι ιδίως αρμόδια να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Πειθαρχικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής, να εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση  πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, να απαλλάσσει αυτό από κάθε ευθύνη, να τροποποιεί το Καταστατικό, να αποφασίζει τη διάλυση του Σωματείου.
 2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μια φορά το χρόνο, μέσα στον πρώτο μήνα της διαχειριστικής περιόδου, με σκοπό τον απολογισμό της προηγούμενης διαχείρισης και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και την έγκριση του προϋπολογισμού της επόμενης. Συγκαλείται επίσης έκτακτα όποτε ανακύψει σχετική ανάγκη, στην έδρα του Σωματείου ή σε άλλο πρόσφορο τόπο, και έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αποστέλλεται με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλα τα μέλη του Σωματείου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης και περιέχει την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης και της επαναληπτικής, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, καθώς και την ημερήσια διάταξη.
 3. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει μεταξύ τω παρόντων Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της Συνέλευσης και έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τα μισά μέλη του Σωματείου, τα οποία πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει για να έχουν δικαίωμα ψήφου. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών.
 4. Το 1/4 των μελών του Σωματείου έχουν δικαίωμα να προτείνουν με γραπτή αιτιολογημένη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο θέματα για να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη έως πέντε (5) ημέρες πριν τη διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης ή και να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να το συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη ή να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση αντίστοιχα.
 5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρισταμένων, εκτός από τις περιπτώσεις λήψης απόφασης για τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του Σωματείου, οι οποίες λαμβάνονται υποχρεωτικά με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
Άρθρο 13.

Αρχαιρεσίες

 1. Ανά τριετία, πριν τη λήξη της θητείας των οργάνων του Σωματείου,  η Γενική Συνέλευση, αφού εξαντλήσει τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και Πειθαρχική Επιτροπή. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου και να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους εγγράφως επτά (7) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Τα ονόματά τους ανακοινώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
 2. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.
 3. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά και εκλέγονται με το απλό πλειοψηφικό σύστημα. Κάθε εκλογέας έχει το δικαίωμα να σημειώσει μέχρι πέντε (5) σταυρούς σε κάθε ψηφοδέλτιο.
 4. Οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή περιλαμβάνονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά και εκλέγονται με το απλό πλειοψηφικό σύστημα. Κάθε εκλογέας έχει το δικαίωμα να θέσει μέχρι τρεις (3) σταυρούς σε κάθε ψηφοδέλτιο.
 5. Οι υποψήφιοι για την Πειθαρχική Επιτροπή περιλαμβάνονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά και εκλέγονται με το απλό πλειοψηφικό σύστημα. Κάθε εκλογέας έχει το δικαίωμα να θέσει μέχρι τρεις (3) σταυρούς σε κάθε ψηφοδέλτιο.
Άρθρο 14.

Εκλογική Διαδικασία

 1. Οι υποψήφιοι για κάθε όργανο περιλαμβάνονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά και εκλέγονται σε κάθε όργανο με το απλό πλειοψηφικό σύστημα.
 2. Τα μέλη του Συλλόγου παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην Εφορευτική Επιτροπή και αφού επιδείξουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητας τους και διαπιστωθεί ότι μπορούν να ψηφίσουν εγγράφονται στην κατάσταση των ψηφισάντων, υπογράφουν δίπλα από το όνομά τους, παίρνουν το φάκελο ψηφοφορίας και τα ψηφοδέλτια, αποσύρονται σε ιδιαίτερο χώρο, ψηφίζουν μυστικά, ρίχνουν τον κλειστό φάκελο της ψηφοφορίας στην κάλπη και διαγράφονται από τα αντίγραφα του Μητρώου των ταμειακά ενήμερων μελών.
 3. Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπεται να μπαίνουν τόσοι σταυροί προτίμησης , όσοι ορίστηκαν ανωτέρω στο άρθρο 13 και μόνο ένας σταυρός προτίμησης για κάθε υποψήφιο.
 4. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των επιτυχόντων.
 5. Σε περίπτωση μη εκλογής του απαραίτητου σύμφωνα με το καταστατικό αριθμού μελών για τη σύσταση του κάθε οργάνου, διενεργούνται στην ίδια Γενική Συνέλευση επαναληπτικές αρχαιρεσίες μέχρι δύο φορές και μόνο για το όργανο του οποίου ο αριθμός μελών δεν εξελέγη.  Σε περίπτωση που ακόμη και μετά το πέρας της δεύτερης επαναληπτικής ψηφοφορίας δεν επιτευχθεί η εκλογή του απαραίτητου αριθμού μελών για κάθε όργανο-α, συγκαλείται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα είτε την τροποποίηση του Καταστατικού και την επανάληψη της ως άνω εκλογικής διαδικασίας είτε τη Διάλυση του Σωματείου.
Άρθρο 15.

Βιβλία

Το Σωματείο τηρεί τα εξής βιβλία: α) Μητρώου Μελών, β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Πειθαρχικής Επιτροπής, ε) Ταμείου, στ) Εσόδων- Εξόδων, ζ) Περιουσιακών Στοιχείων, η) Πρωτόκολλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

Άρθρο 16.

Σφραγίδα

Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρόγγυλη  και σε αυτήν αναγράφεται κυκλικά η επωνυμία του Σωματείου και απεικονίζεται σε κυκλική μορφή στο κέντρο της σφραγίδας κατά το ήμισυ στόχος για βελάκια και για το υπόλοιπο ήμισυ κάστρο που παραπέμπει στο λευκό πύργο. Επίσης αναγράφεται η χρονολογία ίδρυσης του σωματείου ήτοι 2018 και αντιδιαμετρικά της επωνυμίας του συλλόγου απεικονίζονται τρία (3) βελάκια.

Άρθρο 17.

Τύχη της περιουσίας του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσης

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, αυτό τίθεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Για την τύχη της περιουσίας του που τυχόν απομένει αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Η περιουσία αυτή ωστόσο δεν μπορεί να διανεμηθεί στα μέλη του Σωματείου. Η εκκαθάριση θα γίνει από εκείνους που έχουν τη διοίκηση του νομικού προσώπου.

Άρθρο 18.

Το παρόν καταστατικό που περιέχει δεκαοκτώ (18) άρθρα εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη και θα τεθεί σε ισχύ από την εγγραφή του Σωματείου στο δημόσιο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας του.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close